Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
Men verbind zich voor een periode van 3 maanden. Na deze periode is het lidmaatschap schriftelijk opzegbaar vanaf de eerste van de volgende maand.
Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd bij het behalen van het A-, B-, of C-diploma.

Een tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een dokters- verklaring of bij verhuizen buiten een straal van 15 km
van VRS, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

Artikel 2:
Het abonnementsgeld dient u automatisch,
bij vooruitbetaling, te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan VRS te voldoen. Indien VRS over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3:
Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag VRS een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4:
U kunt in geen geval aanspraak maken
op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van
een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van VRS het abonnement tijdelijk
stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage,
werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen
van een doktersverklaring. Het stopzetten kan nooit
met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 5:
VRS is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen. Tevens is VRS gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen kenbaar worden gemaakt via de nieuwsbrief en/of email en zijn bindend 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6:

  • te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van VRS. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen.
  • VRS is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing
    bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van VRS in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.
  • Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

– VRS is bevoegd de openingstijden van onderdelen
van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.

– Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

– Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van VRS.

Artikel 7:
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van VRS geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 8:
Prijs- en lestijdwijzigingen voorbehouden.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van
een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Van Rheenen Sport (VRS) dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. VRS zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal VRS uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent
dat VRS geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door het inschrijfformulier in te vullen én uw handtekening daaronder te plaatsen.

Lidmaatschapsovereenkomst-ZWEMMEN-nov2014_v2[1]-1